Klachtenregeling Het Cursushuis

Het Cursushuis, statutair gevestigd te Boskoop ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57097569, hier verder te noemen Het Cursushuis, hanteert, met het doel de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren de volgende klachtenregeling.

1. Begripsomschrijving
1.1 Klacht; elke uiting van ongenoegen van degene(n) waarvoor een betaalde dienst wordt verricht over het functioneren van (een) medewerker(s) van Het Cursushuis bij de uitoefening van zijn/haar taak.

1.2 Klager; degene die schriftelijk een klacht kenbaar heeft gemaakt aan de directie van Het Cursushuis.
 

2. Procedure
2.1 Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de eigenaar van Het Cursushuis.

2.2 De klager vermeld bij het indienen van een klacht de volgende informatie:
        - Naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer en e-mailadres;
        - Degene(n) waartegen de klacht wordt ingediend;
        - Een omschrijving van de feiten en omstandigheden;
        - Een omschrijving van de klacht;
        - Of hij/zij er prijs op stelt gehoord te worden.

2.3 Het Cursushuis stuurt binnen een week na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst van de klacht en geeft daarbij aan door wie de klacht in behandeling wordt genomen en op welke datum de klacht is ontvangen. Hierbij is uitgesloten dat degene(n) waartegen de klacht is ingediend, betrokken is of zijn, bij de beoordeling van de klacht.

2.4 De behandelaar van de klacht zorgt ervoor dat de klacht met toepassing van hoor en wederhoor -als een van de betrokkenen dat op prijs stelt-  wordt behandeld.

2.5 Het Cursushuis streeft ernaar een klacht binnen 4 weken na ontvangst behandeld te hebben. Is dit door omstandigheden niet  mogelijk dan worden partijen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, maar in elk geval binnen vier weken. Drie maanden na het indienen van een klacht dient er een oordeel te zijn door degene die de klacht in behandeling heeft.

2.6 De klager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het oordeel over de klacht. Het oordeel kan zijn dat een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard of ongegrond. Hierbij wordt ook aangegeven welke maatregelen worden genomen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Is de klager het niet eens met het oordeel, dan kan hij een onafhankelijke commissie vragen het oordeel opnieuw te wegen. De commissie bestaat uit drie leden:
        - 1 lid wordt aangewezen door Het Cursushuis;
        - 1 lid wordt aangewezen door de klager;
        - Beide commissieleden zoeken samen een onafhankelijke voozitter.

Het advies van de commissie is bindend.

2.7 Klachten en schriftelijke uitwerkingen van de gevolgde procedure worden 2 jaar bewaard. Een jaar na indienen van de klacht wordt beoordeeld of in de werkwijze van Het Cursushuis voldoende is gedaan om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

2.8 Op deze klachtenregeling en de daarin geregelde behandeling en afhandeling van klachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.9 Deze klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de directie van Het Cursushuis.

2.10 Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.